ResistBogazici | Boğaziçi Neden Farklı?

Yurdumun yarısı belki de Boğaziçili gençleri hadsiz ve şımarık buluyor olabilir; diğer yarısı da Gezi beklentisi içinde olabilir. Sosyolog değilim, ama bir üyesi olarak bu mikro topluluğun gerçeklerinden bahsedebilirim.

Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrencilerinde Gezi zekâsı yoktur, Sonsuz Empati duygusu vardır. Çünkü

No-code CX | DS | DT | AI, Digital nomad, Curious being, Mum for 3, Idea catalyst, Early adopter, Servant leader, Entrepreneuring @Tinderboxt @onlinekursum

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store