Photo by Johnson Wang https://unsplash.com/@jdubs

Yurdumun yarısı belki de Boğaziçili gençleri hadsiz ve şımarık buluyor olabilir; diğer yarısı da Gezi beklentisi içinde olabilir. Sosyolog değilim, ama bir üyesi olarak bu mikro topluluğun gerçeklerinden bahsedebilirim.

Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrencilerinde Gezi zekâsı yoktur, Sonsuz Empati duygusu vardır. Çünkü

Ansı Rona-Bayıldıran

Entrepreneurial minded customer growth strategist, promoter of data science, AI and behavioural economics, mum of 3, digital nomad, in omnia paratus

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store